Kumpulan kata-kata istilah di bidang hukum beserta artinya. Kamus hukum ini disusun berdasarkan abjad. Anda dapat mengeklik tombol abjad untuk menampilkan kata dengan yang diawali dengan huruf tersebut. Untuk melakukan pencarian kata menggunakan form pencarian di bawah ini.

wakif
pihak yang mewakafkan tanah miliknya
Wanprestasi
Cidera janji. Dikatakan wanprestasi apabila: tidak...
waris (ahli waris)
orang yang berhak menerima harta peninggalan atau ...
warisan
harta peninggalan berupa barang-barang atau hutang...
Wasiat
(1)Kehendak seseorang (pewaris) mengenai apa yang ...
wederechtelijk
bertentangan dengan hukum/melawan hukum, bertentan...
wederkerigheid
perjanjian bersifat timbal balik apabila perjanji...
Yudikatif
Kekuasaan kehakiman
yuridiksi
lingkungan (wewenang) kekuasaan mengadili; kekuasa...
Yurisdiksi
Daerah/wilayah hukum: kekuasaan mengadili
yurisprudensi
(1) ilmu dan penerapan prinsip undang-undang dan p...