Bahasa Jawa adalah bahasa yang digunakan penduduk bersuku bangsa Jawa di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Kamus daerah bahasa Jawa ini disusun berdasarkan abjad. Anda dapat mengeklik tombol abjad untuk menampilkan kata dengan yang diawali dengan huruf tersebut. Untuk melakukan pencarian kata menggunakan form pencarian di bawah ini.

JawaPenulisanIndonesia
habibhabibketurunan Nabi Muhammad saw; orang Arab yang masih...
hadhanghadhangterhalang; tertutup
hajathajatkenduri; selamatan; niat
hajihajiorang yang telah melaksanakan ibadah haji ke Mekah
hakekathakékatlandasan; kenyataan; yang sesungguhnya
hakimhakimorang yang mengadili perkara di pengadilan
halalhalalboleh dilakukan; tidak haram
halal-bihalalhalal-bihalalsama-sama meminta maaf
halalanghalalangilalang
haraharacoba
haramharamtidak boleh dilakukan
hasthahasthadelapan
hawahawamaksud hati; keinginan hati
hayohayohayo
hebathébatluar biasa; unggul; sulit dikalahkan
helephèleppembantu sekretaris desa
hikayathikayatcerita; babad
hikmathikmatkebijaksanaan
horeghoregsangat ramai; ribut
hormathormathormat; kehormatan