Bahasa Madura adalah bahasa yang digunakan Suku Madura. Bahasa Madura mempunyai penutur kurang lebih 14 juta orang, dan terpusat di Pulau Madura, Ujung Timur Pulau Jawa atau di kawasan yang disebut kawasan Tapal Kuda terbentang dari Pasuruan, Surabaya, Malang, sampai Banyuwangi, Kepulauan Masalembo, hingga Pulau Kalimantan. Kamus daerah bahasa Madura ini disusun berdasarkan abjad. Anda dapat mengeklik tombol abjad untuk menampilkan kata dengan yang diawali dengan huruf tersebut. Untuk melakukan pencarian kata menggunakan form pencarian di bawah ini.

MaduraPenulisanPengucapanIndonesia
a-a-aprefiks yang jika dihubungkan dengan bentuk dasar ...
aata'aata'verba/kata kerja beratap
abaabaaba{Ar.} nomina/kata benda 1 bapak 2 panggilan untuk ...
aba'abâ'abɐʔnomina/kata benda 1 diri abâ'eng 'dirinya' 2 bada...
aba' dhibi'abâ' dhibi'diri sendiri
aba' dhiri'abâ' dhiri'-> aba' dhibi'
aba' kesa ceţak gherrangabâ' kèsa cèţak gherrângDikatakan kepada orang yang sangat miskin
aba' sampayanabâ' sampayan'diri/badan penjemuran' kelihatan pantas memakai a...
aba' seggher kakowadhan abali pole, rassa sake' pas elangabâ' seggher kakowadhân abâli polè, rassa sak...badan segar kekuatan kembali lagi, kemudian rasa s...
aba' tada' se tao bila datengngaabâ' tadâ' se tao bilâ dâtengnga'tak ada yang tahu kapan datang nasib buruk'
aba'enaba'enabɐʔənpronomina/kata ganti (bahasa kasar) kamu
aba'engaba'engabɐʔəŋpronomina/kata ganti (bahasa kasar) kamu bilâ ab...
aba'naabâ'naabɐʔnapronomina/kata ganti (bahasa kasar) kamu
abadabada.badnomina/kata benda abad (masa seratus tahun)
abadd haabâdd hâverba/kata kerja berwadah
abaḍaiabaḍaiverba/kata kerja menyediakan; meng-ada-kann
abagiabâgiverba/kata kerja terbagi Bakto dapa' roma, Saat
abajangabâjângverba intransitif terbayang Bulâ ta' bisa tèdung...
abajangaghiabâjângaghiverba intransitif membayangkan
abakabâkabɐkadjektiva/kata sifat agak; sedikit abâk sakè' 'a...