Bahasa Madura adalah bahasa yang digunakan Suku Madura. Bahasa Madura mempunyai penutur kurang lebih 14 juta orang, dan terpusat di Pulau Madura, Ujung Timur Pulau Jawa atau di kawasan yang disebut kawasan Tapal Kuda terbentang dari Pasuruan, Surabaya, Malang, sampai Banyuwangi, Kepulauan Masalembo, hingga Pulau Kalimantan. Kamus daerah bahasa Madura ini disusun berdasarkan abjad. Anda dapat mengeklik tombol abjad untuk menampilkan kata dengan yang diawali dengan huruf tersebut. Untuk melakukan pencarian kata menggunakan form pencarian di bawah ini.

MaduraPenulisanPengucapanIndonesia
abatekabâtekverba/kata kerja berwatak
abatek ajamabâtek ajâmidiom 'berwatak ayam' jika berjauhan merasa rindu,...
abatoabatoverba/kata kerja membatu; keras (kepala) seperti b...
abato'abâto'verba/kata kerja batuk
abauabâuverba intransitif berbau
abayabâyabɐitandan pisang (ttg. tangkai panjang pada buah-buah...
abbhaabbhâabbhɐnomina/kata benda bau mulut abbhâna baceng 'bau m...
abbhang/bhang-ngabhangeabbhâng/bhâng-ngabhângèabbhɐŋverba/kata kerja menakut-nakuti
abbheng/ngabbhengngeabbheng/ngabbhengngèabbhəŋverba/kata kerja menghalangi
abbher/ngabbherabbher/ngabbherabbhərverba/kata kerja 1 terbang (dengan kepakan sayap a...
abbhlak/ngabbhlakabbhlâk/ngabbhlâkabbhlɐkverba/kata kerja membuka pintu lebar-lebar
abbhraabbhrâabbhrɐadjektiva/kata sifat kelihatan kelihatan jelas dan...
abbhrengabbhrengabbhrəŋnomina/kata benda brem; sejenis makanan yang terbu...
abbhutabbhutabbhutadjektiva/kata sifat berat (sukar, susah, payah, m...
abbhut/ngabbhuddhiabbhut/ngabbhuddhiabbhutverba/kata kerja meminjamkan
abboabboabbopartikel aduh; wah (kata seru sebagai ungkapan keh...
abdhiabdhiabdhinomina/kata benda abdi, sahaya (pelayan, orang baw...
abdhi dhalemabdhi dhâlempronomina/kata ganti (bahasa halus) saya
abdhinaabdhinapronomina/kata ganti (bahasa halus) saya
abecceanabeccèanverba/kata kerja (figuratif) melakukan hubungan ha...