Bahasa Madura adalah bahasa yang digunakan Suku Madura. Bahasa Madura mempunyai penutur kurang lebih 14 juta orang, dan terpusat di Pulau Madura, Ujung Timur Pulau Jawa atau di kawasan yang disebut kawasan Tapal Kuda terbentang dari Pasuruan, Surabaya, Malang, sampai Banyuwangi, Kepulauan Masalembo, hingga Pulau Kalimantan. Kamus daerah bahasa Madura ini disusun berdasarkan abjad. Anda dapat mengeklik tombol abjad untuk menampilkan kata dengan yang diawali dengan huruf tersebut. Untuk melakukan pencarian kata menggunakan form pencarian di bawah ini.

MaduraPenulisanPengucapanIndonesia
ta'ta'taʔadverbia/kata keterangan (Madura timur) tidak
ta' abau sendu' ta' abau centongta' abau sendu' ta' abau centong'tidak berbau senduk tidak berbau centong' yang di...
ta' atole bangkongta' atolè bângkong'tidak menoleh pinggang' berjalan laju tanpa menol...
ta' ekopengta' èkopèngverba/kata kerja tidak didengar; diacuhkan
ta' enda' katompanganta' endâ' katompangan'tidak mau tertumpangi' tidak mau berhutang budi
ta' etemmo konco' bhungkanata' ètemmo konco' bhungkana'tidak ketemu ujung pangkalnya' pembicaraan tidak ...
ta' kellar ngeba aba'ta' kellar ngèba abâ''tidak mampu membawa badan/diri' tidak mempunyai k...
ta' kenneng eberri' ate pas neddha' cetakta' kennèng èberri' atè pas nèddhâ' cètakperibahasa 'tak dapat diberi hati lalu mau menginj...
ta' kenneng pentae bujanata' kennèng pèntaè bujâna'tidak dapat dimintai garamnya' pelit; kikir
ta' kera bada keccengngata' kèra bâdâ keccengngaidiom 'tak pernah ada pekatnya' selalu habis tanpa...
ta' nemmo buja e battonta' nemmo bujâ è batton'tidak menemukan garam di pinggir balai-balai' sel...
ta' nemmo erata' nemmo èra'tidak bisa bergerak'; selalu salah
ta' tao abhalik cobigghata' tao abhâlik cobiggha'cobeknya tidak pernah berbalik (berputar)' selalu...
ta' tao ajhungjhung tanangta' tao ajhungjhung tanang'tidak tahu menyembah' tidak tahu tata krama
ta' tao battonna langgharta' tao bâttonna langghâr'tidak tahu pinggirnya langgar' sarkasme untuk men...
ta' tao jha' konco'na elongnga bada lesengngata' tao jhâ' konco'na èlongnga bâdâ lesengnga'tidak tahu bahwa ujung hidungnya belepotan' orang...
ta-mabutata-mabutaverba/kata kerja pura-pura buta
ta-mataanta-mataanverba/kata kerja memaki dengan kata mata.
taattaattaʔatverba/kata kerja taat
tabangtabângtabɐŋverba/kata kerja kejar