Daftar kata-kata bahasa Mandarin dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia

Kata bahasa Indonesia-Mandarin.
Terjemahan kata bahasa Indonesia-Mandarin

aba

父亲 (Fùqīn)

abad

世纪 (Shìjì)

abadi

永恒 (Yǒnghéng)

abah

方向 (Fāngxiàng)

abai

疏忽的 (Shūhū de)

abaikan

忽视 (Hūshì)

abang

兄 (Xiōng)

abbas

阿巴斯 (Ā bā sī)

abdi

仆人 (Púrén)

abdikasi

退位 (Tuìwèi)

abdu

阿卜杜 (Ā bo dù)

aben

阿文 (Ā wén)

aberasi

像差 (Xiàng chà)

aberikos

杏子 (Xìngzi)

abib

阿比 (Ā bǐ)

abid

虔 (Qián)

abidin

阿比丁 (Ā bǐ dīng)

abjad

字母 (Zìmǔ)

abjadiah

拼音 (Pīnyīn)

ablatif

夺格 (Duó gé)

abnormal

异常 (Yìcháng)

abnormalitas

异常 (Yìcháng)

abolisi

废除 (Fèichú)

abon

切丝 (Qiē sī)

abonemen

订阅 (Dìngyuè)

aborsi

流产 (Liúchǎn)

abortus

流产 (Liúchǎn)

abrak

云母 (Yúnmǔ)

abrasi

磨损 (Mósǔn)

abri

鸡骨草 (Jī gǔ cǎo)

HomeSearchBookmarkShare